Zastrzeżenie prawne

Nie porady

Ta strona jest prawnym zastrzeżeniem Fundacji Nagród. Ta strona zawiera ogólne informacje o sprawach prawnych. Informacje nie stanowią porady i nie powinny być traktowane jako takie.

Ograniczenie gwarancji

Informacje prawne na tej stronie internetowej są dostarczane "tak jak są" bez żadnych oświadczeń ani zapewnień, wyraźnych lub dorozumianych. Fundacja nagród nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do informacji prawnych na tej stronie internetowej.

Bez uszczerbku dla ogólności powyższego paragrafu, Fundacja Nagród nie gwarantuje, że:

• informacje prawne na tej stronie będą stale dostępne lub w ogóle dostępne; lub
• informacje prawne na tej stronie są kompletne, prawdziwe, dokładne, aktualne lub nie wprowadzają w błąd.

Korzystanie z usług i witryny internetowej

Wyraźnie potwierdzasz i zgadzasz się, że:

Korzystanie z usług i witryn internetowych odbywa się na własne ryzyko. Fundacja Reward dołożyła wszelkich starań, aby zawartość Witryny (witryn) i udostępniona za pośrednictwem Usług była dokładna, aktualna i poprawna w momencie publikacji. Jednak Witryny i Usługi są świadczone na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności”. Nie gwarantujemy dokładności, aktualności, kompletności ani przydatności do celu treści udostępnianych w Witrynie (ach) lub za pośrednictwem Usług ani że korzystanie z Witryn będzie nieprzerwane, wolne od wirusów lub bez błędów. Nie przyjmuje się żadnej odpowiedzialności przez lub w imieniu The Reward Foundation za jakiekolwiek błędy, pominięcia lub niedokładne informacje w Witrynie (ach) lub dostępne za pośrednictwem Usług.

Wszelkie materiały pobrane lub uzyskane w inny sposób w wyniku korzystania z Usług są wykonywane według własnego uznania i na ryzyko, a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia systemu komputerowego lub utratę danych wynikającą z pobrania takich materiałów.

Żadne porady ani informacje, ustne lub pisemne, uzyskane przez Ciebie od The Reward Foundation nie stanowią gwarancji ani innych zobowiązań, które nie zostały wyraźnie określone w niniejszych Warunkach.

Całkowita odpowiedzialność Fundacji Reward w stosunku do Ciebie z tytułu umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) w odniesieniu do niniejszych Warunków, korzystania z Witryny (witryn) i / lub dowolnych Usług będzie ograniczona do większej z następujących wartości (a) 150.00 GBP i ( b) cenę zapłaconą zgodnie z prawem przez Ciebie na rzecz The Reward Foundation w ramach jakiejkolwiek umowy o płatne usługi w ciągu trzech miesięcy poprzedzających wydarzenie będące podstawą roszczenia.

Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że The Reward Foundation nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne, wynikowe lub przykładowe, ani za bezpośrednią lub pośrednią utratę zysków, przychodów, działalności, spodziewanych oszczędności, wartości firmy lub możliwości.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie narusza ustawowych praw konsumenta ani nie wyklucza ani nie ogranicza odpowiedzialności za oszustwo, śmierć lub obrażenia ciała wynikające z zaniedbania Fundacji Reward.

Profesjonalna pomoc

Treści w Witrynie (ach) i udostępniane za pośrednictwem Usług mają wyłącznie charakter ogólny i nie mają na celu, ani nie stanowią porady prawnej lub innej profesjonalnej porady lub usług, ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek produktu lub usługi, w ramach której należy podjąć konkretną decyzję. Informacje, zawartość Witryny (witryn) i Usług nie odnoszą się do Twoich szczególnych okoliczności, w związku z czym nie należy polegać na treści Witryny (witryn) i Usług jako substytutu odpowiedniej profesjonalnej porady.

Fundacja Reward nie ponosi odpowiedzialności za to, w jaki sposób treści w Witrynach internetowych lub dostępne za pośrednictwem Usług są wykorzystywane, interpretowane ani na czym polegają. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki jakichkolwiek działań podjętych na podstawie informacji podanych w Witrynach lub dostępnych za pośrednictwem Usług.

Nie wolno polegać na informacjach na tej stronie internetowej jako alternatywy dla porady prawnej od swojego adwokata, adwokata, adwokata, prokuratora lub innego profesjonalnego dostawcy usług prawnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących kwestii prawnych należy skonsultować się z adwokatem, adwokatem, adwokatem, prokuratorem lub innym profesjonalnym dostawcą usług prawnych.

Nigdy nie należy zwlekać z zasięgnięciem porady prawnej, lekceważeniem porady prawnej lub rozpoczęciem lub przerwaniem jakichkolwiek działań prawnych ze względu na informacje na tej stronie.

Odpowiedzialność

Żadne z postanowień niniejszego wyłączenia nie ogranicza naszych zobowiązań w żaden sposób, który jest zabroniony na mocy obowiązującego prawa, ani nie wyłącza żadnego z naszych zobowiązań, które nie mogą być wyłączone na mocy obowiązującego prawa.

Wydarzenia poza naszą kontrolą.

Ta klauzula wyjaśnia, że ​​nie odpowiadamy za zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą.

Fundacja Reward nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek powiązanej umowy między nami, które są spowodowane zdarzeniami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą („Siła wyższa” ).

Zdarzenie Siły Wyższe obejmuje dowolny czyn, zdarzenie, niepowodzenie, zaniechanie lub wypadek poza naszą rozsądną kontrolą i obejmuje w szczególności (bez ograniczeń) następujące elementy:

  • Strajki, lokauty i inne akcje protestacyjne.
  • Zamieszki społeczne, zamieszki, inwazja, atak terrorystyczny lub groźba ataku terrorystycznego, wojna (wypowiedziana lub nie) lub groźba wojny lub przygotowanie do niej.
  • Pożar, eksplozja, burza, powódź, trzęsienie ziemi, osiadanie, epidemia lub inna klęska żywiołowa.
  • Niemożność korzystania z kolei, żeglugi, samolotów, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego.
  • Brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.